O projekcie

Projekt edukacyjny Żywiec Jutra założony przez kreatywnych rodziców, organizację non profit oraz organizację biznesową ma na celu promowanie eventów ciekawych dla lokalnej społeczności. W ramach tego projektu organizowane i wspierane są różne działania edukacyjne oraz rozwojowe dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, w taki sposób, aby wzmocnić przyszłość naszej małej miejscowości. Szkolenia, warsztaty, wykłady, które odbywają się systematycznie mają rozwinąć najmłodszych, dać dodatkowe wsparcie ich rodzicom, a przede wszystkim wzmocnić wartość rodziny, jako fundamentu szczęśliwego życia każdego człowieka.

Nasz projekt jest różnorodny! Nasze spotkania odbywają się w różnych miejscach – najlepszych dla danego tematu i klimatu warsztatów. Zajęcia dotyczą różnych zagadnień – najciekawszych dla dzieci i ich rodziców. Do wspólnych spotkań zapraszani są różni szkoleniowcy, tak abyśmy wspólnie rozwijali swoje umiejętności, zdolności, wiedzę i dzielili się swoim doświadczeniem. Projekt, do którego zapraszamy różne organizacje i instytucje zakłada podjęcie i realizowanie przez nasz Zespół wszelakich działań, tak aby lokalna społeczność otrzymała od naszej inicjatywy wartość dodaną.

Celem projektu edukacyjnego Żywiec Jutra jest przede wszystkim zmiana przyzwyczajeń społecznych, aby efektywnie wpłynąć na pozytywną metamorfozę grupy docelowej – dzieci, rodziców –  rodzin jako całości. Promowanie profilaktyki, twórczości, kreatywności, zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, czy podnoszenia świadomości w kwestiach społecznych, ekologicznych, technologicznych i zdrowotnych jest głównym zadaniem naszego projektu.

Docieramy z przekazem edukacyjnym do lokalnej społeczności wszystkimi możliwymi kanałami – wydarzeniami na profilu FaceBookowym, stronie internetowej, w lokalnej prasie, czy plakatami wywieszanymi w naszym mieście.

 

Do zadań o charakterze organizacyjnym, które wyznaczyliśmy sobie w tym projekcie należą:

 • Pozyskiwanie organizacji, trenerów, instruktorów do prowadzenia zajęć
 • Koordynowanie spotkań, szkoleń, warsztatów
 • Czuwanie nad prawidłową i terminową realizacją projektu
 • Projektowanie i promowanie cyklicznych warsztatów w mediach
 • Dbałość o prowadzenie niezbędnej dokumentacji i foto – relacji

 

Do zadań o charakterze merytorycznym, które wyznaczyliśmy sobie w tym projekcie należą:

 • Kierowanie dyskusją podczas spotkań
 • Inspirowanie uczestników do aktywnego udziału
 • Podsumowywanie spotkań, szkoleń, warsztatów
 • Wyciąganie wniosków z przeprowadzonych działań
 • Tworzenie zwartego zespołu trenerskiego do współpracy w ramach projektu
 • Tworzenie więzi funkcjonalnych i osobowych między organizatorami, współorganizatorami, a uczestnikami
 • Kształtowanie atmosfery życzliwej współpracy i pomocy wzajemnej
 • Kształtowanie u organizatorów i współorganizatorów postaw innowacyjnych i woli ciągłego doskonalenia proponowanych spotkań, szkoleń, warsztatów

 

Do zadań o charakterze edukacyjnym, które wyznaczyliśmy sobie w tym projekcie należą:

 • Wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwijaniu uzdolnień
 • Wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy oraz sztuki plastyczne
 • Kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia przynależności społecznej – do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty lokalnej i narodowej
 • Budowanie systemu wartości wśród dzieci i młodzieży
 • Rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności społecznych
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie i nauce o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 • Wspomaganie rodziców w rozwijaniu wiedzy na temat dietetyki, profilaktyki, aktywności sportowej u dzieci
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie dzieci i rodziców

 

Metody, które będą wykorzystywane w tym projekcie:

 • Wykład
 • Dyskusja
 • Burza mózgów
 • Case study
 • Praca w grupach
 • Ćwiczenia

Mamy nadzieje, że nasz projekt wpisze się w kalendarz wydarzeń lokalnych, a korzyści ze spotkań dla uczestników będą satysfakcjonujące i wzmocnią filary każdej rodziny, a tym samym umocnią Żywiec JUTRA.