Nasze cele

  • Zrzeszanie osób niepełnosprawnych w celu aktywizowania i mobilizowania do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym
  • Kształtowanie postaw partnerskich wśród osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
  • Popularyzacja profilaktyki i rehabilitacji ruchowej i psychofizycznej / spotkania z lekarzami i rehabilitantami/
  • Propagowanie, monitorowanie i usuwanie barier architektonicznych i technicznych / współpraca z PCPR w zakresie realizacji ww projektów /
  • Pomoc i inicjowanie różnych form profilaktycznego działania zmierzającego do likwidacji przyczyn powstawania kalectwa oraz działania rzecz osób niepełnosprawnych w procesie edukacji, wychowania, zatrudniania . W tym zakresie istotnym było stworzenie GRUPY INTEGRACYJNEJ, a także organizowanie spotkań tematycznych dotyczących bezpieczeństwa na drodze, porady prawne, porady żywieniowe, pomoc w  znalezieniu zatrudnienia.
  • Otaczanie szczególną opieką niepełnosprawne dzieci i osoby o nowo powstałym inwalidztwie.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie Statutu. Stale współpracujemy z UM, Muzeum Miejskim, Starostwem Powiatowym, PCPR, Szkołami ,Przedszkolami, Ośrodkami Kultury,  Fundacją Pomocy Dzieciom, Firmami prywatnymi.

  • Integrowanie różnych środowisk
  • Wspieranie rozwoju dzieci
  • Umacnianie więzi rodzinnych