Statut


Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej w Żywcu
S T A T U T
Żywiec 1997 r.
S T A T U T
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej w Żywcu

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej w Żywcu zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach Dz. U. Nr 20 z 1989 r. poz. 104 zm. Dz. U. Nr 14 poz.86 z 1990 r. posiada osobowość prawną i działa na podstawie niniejszego statutu.

§2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Żywiec, a terenem działania Rzeczpospolita Polska i zagranica.

§ 3.

Stowarzyszenie może być członkiem w innych stowarzyszeniach, organizacjach społecznych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których cele i zadania są zbliżone do celów i zadań statutowych Stowarzyszenia.

§ 4.

1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków oraz inicjatywach gospodarczych zapewniających funkcjonowanie Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 5.

1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
2. Do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

§6.

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi prawami.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest stworzenie jak najlepszych warunków realizacji programów rozwojowych osób niepełnosprawnych oraz pełnosprawnych poprzez wielokierunkową stymulację wszystkich sfer rozwojowych:
1. Zrzeszanie osób niepełnosprawnych oraz pełnosprawnych dla poprawy ich warunków życiowych oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju.
2. Wyzwolenie inicjatyw osób niepełnosprawnych w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji.
3. Kształtowanie partnerskich postaw między społecznością pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
4. Popularyzacja, uczestnictwo, organizacja i rozwój sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i innych form mających wpływ na doskonalenie sprawności psychofizycznej osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin – o charakterze krajowym i zagranicznym.
5. Inicjowanie, organizacja i rozwój różnych form turystyki krajowej i zagranicznej na rzecz osób niepełnosprawnych, pełnosprawnych i ich rodzin.
6. Oddziaływanie i tworzenie środków materialnych na organizację obiektów i urządzeń kultury fizycznej oraz edukacji na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pełnosprawnych.
7. Propagowanie i organizacja form przemieszczania osób mających trudności lokomocyjne w różnych warunkach terenowych, budynkach i innych obiektach użyteczności publicznej przy użyciu środków lokomocji z uwzględnieniem możliwości stosowania inżynierii rehabilitacyjnej jako środka maksymalnego kompensowania braków lokomocyjnych osób niepełnosprawnych.
8. Inicjowanie różnych form profilaktycznego działania, zmierzającego do likwidacji przyczyn powstawania kalectwa oraz inne działania na rzecz osób niepełnosprawnych w procesie wychowania, edukacji, zatrudniania.

§ 8.

Cele swoje realizuje z zachowaniem obowiązujących przepisów w szczególności poprzez:
1. Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, jednostkami gospodarczymi, placówkami ochrony zdrowia i organizacjami inwalidów w ramach systemu rehabilitacji inwalidów RP.
2. Analizowanie, programowanie oraz oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej w zakresie osób niepełnosprawnych, pełnosprawnych i inicjowanie integracji między nimi.
3. Występowanie do władz, instytucji i organizacji z interwencjami, wnioskami i dezyderatami w imieniu i interesie osób niepełnosprawnych w sprawach ich nurtujących oraz w imieniu rodzin, dzieci i młodzieży w sytuacjach tego wymagających.
4. Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu spraw życia codziennego przez informację, pomoc prawną i socjalno-bytową oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej.
5. Organizację i koordynację różnych form zajęć, zawodów i imprez sportowych, turystyki, rekreacji i rehabilitacji ruchowej, wypoczynku o charakterze krajowym i międzynarodowym jako podstawowych nośników zachowania sprawności psychofizycznych osób niepełnosprawnych oraz pełnosprawnych i integracji środowisk.
6. Tworzenie, rozwijanie, prowadzenie oraz udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej, rehabilitacyjnej i turystycznej.
7. Prowadzenie akcji informacyjno-uświadamiającej zmierzającej do pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie właściwych wzajemnych postaw, wykorzystując do tego celu środki masowej informacji i własne publikacje.
8. Inicjowanie i uczestnictwo w pracach badawczych i legislacyjnych dotyczących życia i warunków bytu oraz specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych, a także sposobu ich zaspokajania w zakresie:
a) ujawniania barier społecznych, organizacyjnych, architektonicznych, technologicznych i innych ograniczających kontakt osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i utrudniających im rehabilitację oraz występowanie do kompetentnych władz z wnioskami o ich usunięcie i przeciwdziałanie ich powstawaniu.
b) opracowanie modelowego rozwiązania spraw dostępu osób niepełnosprawnych do różnego rodzaju stanowisk pracy zgodnie z ich możliwościami fizycznymi, kwalifikacjami i zainteresowaniami oraz zasad jego realizacji.
c) opiniowania i inicjowania, organizację oraz współudział w pracach naukowo-badawczych, a w szczególności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: wychowania, edukacji, zatrudniania, sportu, rekreacji, rehabilitacji, tury styki, wypoczynku, doskonalenia środków lokomocji, sprzętu, oprzyrządowań, usprawniania oprotezowań osób niepełnosprawnych w celu umożliwienia im samodzielnego poruszania się oraz kierowania pojazdami mechanicznymi.
d) inicjowanie i organizowanie różnych metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych od chwili ich urodzenia poprzez wiek rozwojowy, produkcyjny i poprodukcyjny –głównie podczas zajęć przedszkolnych, szkolnych w procesie pracy.
9. Organizowanie pomocy mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnieniu i bezradności.
10. Współpracę z władzami i innymi jednostkami edukacji narodowej w zakresie nauczania, organizacji i doskonalenia wychowania fizycznego, rekreacji oraz rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:
a) integracja placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych o różnych kierunkach i poziomach kształcenia.
b) kursów doskonalenia zawodowego o różnych kierunkach i poziomach kształceni oraz prowadzenie ich przez: władze oświatowe, podmioty gospodarcze, stowarzyszenia.
11. Otaczanie szczególną opieką dzieci niepełnosprawne i ich rodziny a także osoby o nowopowstałym inwalidztwie.
12. Prowadzenie działalności wydawniczej.
13. Inicjowanie i uczestnictwo w pracach badawczych i legislacyjnych dotyczących życia i warunków bytu oraz specyficznych potrzeb rodzin, dzieci i młodzieży, a także sposobu ich zaspokajania w zakresie:
a) ujawniania barier społecznych, organizacyjnych, architektonicznych, technologicznych i innych ograniczających kontakt rodzin, dzieci i młodzieży ze środowiskiem lokalnym i utrudniających im prawidłowe funkcjonowanie oraz występowanie do kompetentnych władz z wnioskami o ich usunięcie i przeciwdziałanie ich powstawaniu.
b) opracowanie modelowego rozwiązania spraw dostępu rodzin, dzieci i młodzieży do różnego rodzaju stanowisk pracy i nauki zgodnie z ich możliwościami fizycznymi, kwalifikacjami i zainteresowaniami oraz zasad jego realizacji.
c) opiniowania i inicjowania, organizację oraz współudział w pracach naukowo-badawczych, a w szczególności na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży w zakresie: wychowania, edukacji, zatrudniania, sportu, rekreacji, turystyki, wypoczynku w celu poprawy jakości życia rodzin, dzieci i młodzieży
d) inicjowanie i organizowanie różnych warsztatów, szkoleń, eventów rozwojowych dla dzieci i młodzieży od chwili urodzenia poprzez wiek rozwojowy, produkcyjny i poprodukcyjny – głównie podczas zajęć przedszkolnych, szkolnych oraz dodatkowych.
e) inicjowanie i organizowanie różnych warsztatów, szkoleń, eventów rozwojowych dla rodziców dla poprawy jakości ich życia, rozwinięcia
14. Kształtowanie postaw partnerskich wśród osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
15. Integrowanie różnych środowisk.
16. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.
17. Umacnianie więzi rodzinnych.
18. Koordynacja eventów skierowanych do rodzin, dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.
19. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej twórczej zabawie.

ROZDZIAŁ III
Członkowie ich prawa i obowiązki

§9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych

§ 10.

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo polskie, która na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta przez zarząd Stowarzyszenia.
2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.

§ 11.

Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem decydującym.
3. Wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia.
4. Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

§ 12.

Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:
1. Realizować i propagować cele Stowarzyszenia oraz stosować się do postanowień Statutu i Uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia.
3. Regularnie opłacać składki członkowskie.
4. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową i będzie opłacać składki członkowskie.
2. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu, za pośrednictwem swego przedstawiciela.
3. Członków wspierających przyjmuje się na podstawie uchwał Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 15.

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie.
2. Skreślenia z listy członków.
3. Likwidacji osoby prawnej – członka wspierającego Stowarzyszenie.
4. Utraty zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną.
5. Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
6. Śmierci członka Stowarzyszenia będącego osobą fizyczną.

§ 16.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia o którym mowa w § 15 pkt. 2 może nastąpić w razie:
1. Nieusprawiedliwionego zalegania składek członkowskich przez okres przekraczający jeden rok.
2. Uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd uchwałą. Od uchwały o skreśleniu przysługuje członkom Stowarzyszenia odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które na najbliższej sesji podejmie ostateczną uchwałę.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 17.

Władzami Stowarzyszenia są:
I. Walne Zebranie Członków
II. Zarząd
III. Komisja Rewizyjna

§ 18.

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa pięć lat a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Ukonstytuowanie nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od wyboru.
3. Do czasu ukonstytuowania się nowych władz działają władze ubiegłej kadencji.
4. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W wypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami innych władz Stowarzyszenia.

§ 19.

W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia, odwołania go lub utraty członkostwa, skład osobowy władz jest uzupełniany z pośród wybranych przez Walne Zebranie Członków, zastępców w kolejności uzyskania głosów, a w ich braku dokonuje na najbliższej sesji Walne Zebranie Członków.

§ 20.

Wszystkie władze Stowarzyszenia są zobowiązane:
1. Badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków Stowarzyszenia oraz informować zainteresowanych o sposobie załatwiania zgłoszonych spraw.
2. Systematycznie informować członków Stowarzyszenia o podjętych uchwałach i aktualnych dokumentach normatywno-prawnych dotyczących Stowarzyszenia i jego członków.

§ 21.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku.
4. terminie i miejscu obrad zwyczajnego Walnego Zebrania Członków zawiadamia Zarząd swoich członków co najmniej na 14 dni przed terminem obrad.

§ 22.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie z inicjatywy:
I. Zarządu.
II. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
III. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad zagadnieniami dla których zostało zwołane.
3. Przepisy § 21 ust.4 stosuje się odpowiednio.

§ 23.

1. Porządek Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd, informując jednocześnie o nim członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
2. Uwagi i wnioski dotyczące porządku dziennego Walnego Zebrania Członków należy zgłaszać nie później niż na 7 dni przed terminem obrad.

§ 24.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, a z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§ 25.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalanie programu i głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz oraz podejmowanie uchwał w sprawach, a także rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Ustalanie zmian statutu.
5. Uchwalanie w razie potrzeby regulaminów regulujących szczegółowo działalność władz Stowarzyszenia, a także dotyczących innych spraw.
6. Wybieranie i odwoływanie władz Stowarzyszenia tj. Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. Nadawanie członkostwa honorowego w Stowarzyszeniu. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Zarząd wyznacza drugi termin nie wcześniej niż po upływie pół godziny od pierwszego terminu.

§ 26.

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków i odpowiada za swą pracę przed nim.
2. Zarząd Składa się z 3-5 członków, w tym Prezesa i Vice Prezesa
3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia.
4. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub osoba przez niego upoważniona, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
5. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym oraz zaproszeni goście.
6. Posiedzenia Zarządu są prowadzone w obecności co najmniej połowy jego członków, a jego uchwały zapadają większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
7. Członkowie Zarządu mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 27.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia w szczególności należy:
1. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwalanie planu finansowego Stowarzyszenia.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia, zarządzanie tym majątkiem oraz zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.
4. Przyjmowanie darowizn i zapisów.
5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
6. Ustalanie wysokości składek członkowskich a także terminów ich płacenia.
7. Podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreślaniu członków Stowarzyszenia.
8. Uchwalanie regulaminów działalności Stowarzyszenia nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków.
9. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności Zarządu.

§ 28.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Komisja Rewizyjna wybiera na swym pierwszym posiedzeniu przewodniczącego.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są w miarę potrzeby nie rzadziej niż 2 razy w roku.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo powoływania ekspertów do prac specjalistycznych. Mają oni głos doradczy.

§ 29.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku celowości i prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa całokształtu działalności ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
2. Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń przeprowadzonej kontroli i żądanie wyjaśnień.
3. Przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 30.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz dochody z działalności gospodarczej. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
a) wpływy z wpisowego i składek członkowskich
b) wpływy z działalności statutowej
c) wpływy z dotacji i subwencji
d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego
e) darowizny, spadki i zapisy
f) ofiarność publiczna
g) dochody z działalności gospodarczej

§ 31.

1. Do ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest działanie przynajmniej 2-ch Członków Zarządu.
2. Zobowiązania finansowe i majątkowe zaciągnięte w imieniu Stowarzyszenia wymagają podpisu Prezesa i Członka Zarządu uprawnionego przez ten Zarząd.
3. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ VI
Przepisy końcowe

§ 32.

Uchwały w sprawie zmian statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§ 33.

W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały likwidatorem Stowarzyszenia są Członkowie Zarządu.

§ 34.

Koszty likwidacji pokrywane są z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

§ 35.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie Stowarzyszenie działa w oparciu o ustawę „Prawo o Stowarzyszeniach” i obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej prawo. Statut Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej w Żywcu uchwalono na Walnym Zebraniu w Żywcu dnia 10.02.1997r.